w Hołdzie (Człowiek)

Czytać znaczy patrzeć w lustro – ci, którzy znają „tajemnicę” ukrytą za jego taflą, przechodzą na drugą stronę, Ci zaś, którzy nie mają pojęcia o tajemnicy liter, nie ujrzą w nim nic oprócz własnej twarzy.
Orhan Pamuk

mówią że p. to nie poezja
że cuchnie, wyglądu nie ma
że w kręgach obraca się
nieekskluzywnych

nikt jednak nie postawi się
na jego(ich) miejscu
bo i po co?

wszak czujemy się potrzebni
ważniejsi od powietrza
praw fizyki i filozofii

człowiek – brzmi dumnie

patos jest wręcz przygniatający
jak ciężkie wersy romantyków
– nie do strawienia

co innego m.
w chwili gdy pociągasz za spłuczkę
nikt nie ma bardziej przesrane
niż on,
bo tobie nikt nie odcina
światła, tlenu
nikt nie zawęża ci pola manewru
do średnicy jakiejś rury

twoja rura to kwestia wyboru

dlatego lepiej odłóż
pióro
i Wojaczka
i daj sobie spokój

z cierpieniem

Poetom przeklętym
Zatopionym w dźwiękach dostatku.

 

Kwiecień 2018 © Atropa Belladonna Von Coup

 

To read means to look in the mirror – those who know the „secret” hidden behind his sheet, go to the other side, and those who have no idea of ​​the mystery of letters will not see anything but their own faces in it.
Orhan Pamuk

 

they say that p. is not poetry
that it reeks, the appearance is gone
that it turns in circles
not exclusive

no one will put up
at his (their) place
because what for?

After all, we feel necessary
more important than air
laws of physics and philosophy

man – sounds proud

pathos is downright overwhelming
like heavy verses of romantics
– not digestible

what else is m
the moment you pull the cistern
no one has more shit
than him,
because nobody cuts you off
light, oxygen
no one narrows your room for maneuver
to the diameter of a pipe

Your tube is a matter of choice

that’s why it’s better to put aside
feather
and Wojaczek
and give it a rest

with suffering

Poetom cursed
Delighted in the sounds of abundance.

 

April 2018 © Atropa Belladonna Von Coup

 

Reklamy