the Curtain FallS

“The sage battles his/her own ego. The fool battles everyone else’s.”
Sufi Poverb

biały obrus
na początek

wasze usta – głodne
moje – pełne

wstrzymanego powietrza

przelewacie mnie
po kropelce

w swoje puste wargi
smakujecie

by splunąć
rzadziej kosztować

biała scena
na początku

wasze oczy – puste
moje – kompletne

onieśmielenie

prujecie wzrokiem
mój liryczny kamuflaż

nakrycia tylko odkrywają
zakładając kolejne warstwy

obnażam się
coraz bardziej

biała istota
na końcu

spleciona drżącymi dłońmi

podana na tacy

surowa

nagość

wasze usta
wasze oczy

pełne

mnie
brak

kurtyna

White tablecloth
at the beginning of

your lips hungry
mine – full

held air

you are transferring me
after a drop

in your empty lips

you taste

to spit
less expensive

white scene
at the beginning

your eyes – empty
mine – complete

intimidation

you look at your eyes
my lyrical camouflage

the covers only discover
assuming subsequent layers

I’m baring
more and more

white creature
at the end

intertwined with trembling hands

served on a tray

raw

nudity

your lips
your eyes

full

me
lack

curtain

23 Marzec , 2018 © Atropa Belladonna Von Coup

Yaror dziękuję za inspirację!

Reklamy